pl

czytaj więcej

Regulamin

korzystania z apartamentu

Cel

Celem regulaminu jest zapewnienie wszystkim Gościom komfortowego i bezpiecznego pobytu w apartamencie. Zarezerwowanie noclegu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Pobyt

 • Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu.
 • Pobyt kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 • Wszelkie usterki lub awarie należy zgłaszać pod numer telefonu +48 500 098 920.
 • Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację należy zgłosić wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Regulamin

 • W apartamencie oraz na korytarzach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Naruszenie zakazu skutkuje nałożeniem na gościa kary umownej w wysokości 500 zł.
 • W apartamencie w którym zainstalowany jest młynek do rozdrabniania nieczystości z toalety obowiązuje absolutny nakaz wrzucania do toalety papieru toaletowego. Zakazuje się wrzucania do toalety wszelkiego rodzaju chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, tamponów itp. Nie zastosowanie się do powyższego może skutkować zacięciem młynka i urządzenia spustowego. Naruszenie zakazu skutkuje nałożeniem na gościa kary umownej w wysokości 500 zł.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony lub zgubiony bagaż.
 • Gość zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do niezakłócania spokoju osobom trzecim oraz osobom zamieszkującym w sąsiednich lokalach.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 • Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez gościa przyjęć oraz zapraszanie do apartamentu gości w ilości znacznie przekraczającej ilość zadeklarowaną podczas rezerwacji apartamentu. Złamanie powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na gościa kary umownej w wysokości 2000 zł.
 • Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano podczas rezerwacji.
 • Każdorazowo opuszczając apartament w czasie pobytu, gość zobowiązany jest do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących w kuchni oraz łazience urządzeń elektrycznych.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie gościa pozostawione w apartamencie.
 • W przypadku naruszenia zasad pobytu przez gościa, wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia należności i zwrotu kosztów z tytułu doprowadzenia apartamentu do stanu pierwotnego.
 • Apartament nie może być przez gościa przeznaczony do korzystania osobom trzecim.
 • W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.